Home > Informatie > Privacy


Psychologiepraktijk Den Helder en uw privacy

Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, gezondheid enzovoort) die voor het verlenen van hulp in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iedere organisatie is verplicht om correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Naar aanleiding hiervan is een privacyreglement opgesteld voor Psychologiepraktijk Den Helder. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben onze medewerkers een beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mogen zij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het dossier

In uw dossier noteren wij, in overleg met u, uw gegevens, en voor zover nodig die van uw gezin. Wanneer u niet meer bij ons komt, sluiten wij een maand na het laatste consult het dossier af. Zowel na het eerste gesprek, als na het laatste gesprek wordt de huisarts of verwijzer op de hoogte gesteld van de bevindingen. Wij vragen hiervoor uw toestemming. Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit tien jaar te bewaren en het daarna te vernietigen.

Recht op inzage en verbetering
U heeft het recht om uw dossier in te zien. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U kunt een kopie ontvangen van het dossier. We vragen daarvoor wel een onkostenvergoeding.

Uw toestemming
Wij vragen u om uw handtekening te zetten op het afspraken-formulier, in de ruimte die daarvoor is aangegeven. U stemt dan in met deze informatie over het privacyreglement, het beroepsgeheim van onze medewerkers en de wettelijke regels over de omgang met uw gegevens. Bovendien stemt u zo in met de berichtgeving aan de verwijzer cq. huisarts.